The Rapid Packing Container

Crusoe Treasure Wines

ไอเดีย Transformer Filepack ที่เป็นได้ทั้งแฟ้มและกล่อง

ไอเดียแฟ้ม “Transformer Filepack” ซึ่งสามารถเป็นได้แฟ้มเอกสารหรือจะแปลงร่างเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิก โดย Transformer Filepack นี้ 1 แพ็คจะประกอบไปด้วย 3 ชิ้น ซึ่งภายในจะมี 3 สีคือสีเขียว, สีน้ำเงินและสีส้ม ครับ Read more

ไอเดียกล่องเก็บของ Boox Store Storage Box ดีไซน์เลียนแบบหนังสือ

ไอเดียกล่องเก็บของ “Boox Store Storage Box” ที่เป็นกล่องที่ทำเลียนแบบหนังสือเอาไว้สำหรับเก็บของกระจุกกระจิกหรือของชิ้นเล็กๆ ซึ่งเมื่อนำเอามาวางเรียงกันเยอะๆก็จะยิ่งเพิ่มความสวยงามขึ้นครับ Read more

  • More Sponsors